معدن دولومیت، استان همدان

راه دسترسی: از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ 23 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و سپس اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ 2300 ﻣﺘﺮ ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ معدن دولومیت می رسیم.